Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT (Powys) 2021

Mae Ffonau Talu BT wedi hysbysu Cyngor Sir Powys o'u bwriad i gael gwared ar rai ffonau talu yn y Sir.  Er mwyn sicrhau bod y gymuned leol yn gwbl ymwybodol o hyn mae BT wedi gosod hysbysiadau ymgynghori ar yr holl ffonau talu perthnasol.  Mae’r rhestr o ffonau talu dan sylw isod.

Mae’r broses o gael gwared ar y ffonau yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, a Chyngor Sir Powys yw'r Sefydliad Cyhoeddus Lleol enwebedig a fydd yn derbyn ymatebion gan gymunedau lleol ar gyfer yr ymarfer ymgynghori.  Yn dilyn yr ymgynghoriad bydd y Cyngor yn anfon argymhellion ymlaen at BT a'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae BT wedi datgan bod y defnydd cyffredinol o ffonau talu wedi gostwng dros 90 y cant yn y degawd diwethaf ac mae'r angen i ddarparu ffonau talu i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd brys yn lleihau drwy'r amser, gydag o leiaf 98 y cant o'r DU yn derbyn gwasanaeth 3G neu 4G . Mae hyn yn bwysig oherwydd cyn belled â bod y rhwydwaith ar gael, mae bellach yn bosibl ffonio'r gwasanaethau brys, hyd yn oed pan nad oes credyd neu os nad yw’r rhwydwaith ar gael oddi wrth eich darparwr ffôn symudol eich hun.

Efallai y byddwch hefyd am ystyried adroddiad diweddar Ofcom ar fforddiadwyedd a oedd yn nodi nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gweld ffonau talu yn hanfodol i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn y rhan fwyaf o amgylchiadau - http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/affordability/affordability_report.pdf

Ar 14 Mawrth 2006, cyhoeddodd Swyddfa Gyfathrebu (Ofcom) datganiad yn dilyn eu hadolygiad o wasanaethau cyffredinol yn 2005 o’r farchnad Telathrebu, sy'n cynnwys y gofyn i ddarparu ffonau talu i ddiwallu anghenion rhesymol.  Roedd rhan o'r datganiad hwnnw wedi diwygio ein rhwymedigaethau o ran cael gwared ar y gwasanaeth ffonau talu: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/34266/statement.pdf

Mae'r broses ymgynghori hon hefyd yn rhoi cyfle i gymunedau lleol fabwysiadu blwch ffôn talu ‘treftadaeth’ coch traddodiadol i greu ased y gall pobl leol ei fwynhau. Mae'n hawdd iawn ei wneud ac mae'n costio £1 yn unig (cliciwch ar y ddolen botwm uchod).  Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn i'w ystyried fel rhan o'r broses hon.

A yw eich ffôn talu lleol yn gweithio?  Sut i roi gwybod am ddifrod neu nam ar y ffôn …

I roi gwybod am nam neu ddifrod i ffôn talu BT, e-bostiwch rif ffôn a lleoliad y ffôn dan sylw, ynghyd â manylion y broblem a’ch manylion cyswllt.  Anfonwch eich e-bost at: customer.serv.payphones@bt.com

Neu gallwch ffonio  BT ar 0800 661 610 ( Bydd costau galwadau ar ffôn symudol yn amrywio).

Mae’r Cyngor yn gwahodd eich barn i’w hystyried fel rhan o’r broses yma. Os ydych yn dymuno anfon ymateb i’w ystyried,
chwiliwch am gyfeiriad y rhif ffôn talu perthnasol a’i leoliad yn y rhestr isod. Gallai ymatebion gytuno i ni dynnu’r ffôn yn ôl,
gwrthwynebu gan gynnwys rhesymau, neu ddangos bod y gymuned yn dymuno mabwysiadu’r ciosg at ddibenion amgen.

 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cychwynnol a ddaeth i ben 11/06/2021, ystyriwyd yr ymatebion a pharatowyd penderfyniad
drafft. Gofynnir nawr am sylwadau pellach ar y penderfyniad drafft ar gyfer y cam nesaf o’r ymgynghoriad.


Y dyddiad terfynol ar gyfer derbyn sylwadau yw canol nos, nos dydd Mercher 14/07/2021.

Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:
Gellir lawrlwytho copi o’r hysbysiad drafft
a gyhoeddwyd o’r lleoliad canlynol >

Penderfyniad drafft

Hysbysiad o dan adran 49(4) 

Gellir gweld y canllawiau llawn ar y broses o gael gwared ar y ffonau talu fel a ganlyn:

> Canllawiau Ofcom

ac mae crynodeb ar gael yma:

> Crynodeb o Ganllawiau Ofcom

Y lleoliadau – Ymgynghori Cam 1:
Rhif Ffon
Cyfeiriad
Cod post
Nifer y galwadau yn y 12 mis diwethaf
Postio Wedi'i gwblhau
Penderfyniad drafft
01874625968
PCO PCO1 CRADOC CLOSE BRECON
LD3 9UA
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01874624748
PCO PCO1 BRON Y CRUG BRECON
LD3 9LF
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01982560657
PCO PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS
LD2 3SQ
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686626733
PCO PCO1 LLANIDLOES ROAD NEWTOWN
SY16 1EP
3
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686622818
O/S LIBRARY PCO1 PARK LANE NEWTOWN
SY16 1EJ
10
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686626490
O/S PRYCE JONES BUILDINGS PCO1 STATION ROAD NEWTOWN
SY16 1BE
1
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686625876
PCO PCO1 CANAL ROAD NEWTOWN
SY16 2JN
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01938553493
PCO PCO1 ERW WEN WELSHPOOL
SY21 7HG
3
14/04/2021
Gwrthwynebu
01938500258
PCO PCO1 MEIFOD
SY22 6BZ
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01691860266
PCO1 PEN-Y-GARNEDD OSWESTRY
SY10 0AS
0
15/04/2021
Gwrthwynebu
01597810359
PCO PCO1 ELAN VALLEY RHAYADER
LD6 5HN
0
15/04/2021
Gwrthwynebu

Gellir gweld map yn dangos y lleoliadau cod post hyn yn: > Lleoliadau Ffonau Talu


 

Gellir cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn drwy e-bost:

Ebost: alan.davies2@powys.gov.uk 

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ffoniwch Alan Davies ar 01597 827656