Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Trawsnewid Trefi

#PrynuLleolPowys

gyda threfi diogel a chryf

105043359_3337929186232017_2511697673916

Croesawu’r cyfle i ailwampio ac ail-greu ein mannau agored – ar gyfer canol trefi llewyrchus a chryf a fydd yn ei dro’n arwain at gymunedau hapus a chryf.

 

Mae argyfwng COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd nifer o ddinasyddion Powys, ond mae’r effeithiau economaidd hefyd wedi bod yn sylweddol.  Cafodd y cyfnod clo effaith enbyd ar ganol ein trefi, gyda nifer o fusnesau wedi gorfod cau am gyfnod hir.

 

Erbyn hyn rhaid canolbwyntio ar wneud dir y cyhoedd yn ddiogel ac adennill hyder y cyhoedd i’w denu nôl i’r stryd fawr a sicrhau fod ein busnesau lleol a​’n stryd fawr yn parhau’n hyfyw.

Diwygiwyd elfennau o ddyraniad cyllideb Trawsnewid Trefi 2020/21 i roi cyfle i gynghorau tref, gyda busnesau, i wneud cais am nawdd i helpu gyda’r newidiadau o ran cadw pellter cymdeithasol yng nghanol trefi Powys a Cheredigion oherwydd pandemig COVID-19.

 

Bydd y gwaith hwn yn parhau gyda’n cydweithwyr Priffyrdd yn ystod 2021/2022.

 

​Mae cyllid Cyngor Sir Powys a sicrhawyd wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer ardal Canolbarth Cymru’n canolbwyntio ar becyn ariannu ‘creu lleoedd’ i helpu canol trefi Powys a Cheredigion ail-godi’n well.

 

Mae Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi’n cynnig cefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o brosiectau, o ddatblygiadau seilwaith gwyrdd i welliannau masnachol a phreswyl mewnol ac allanol i berchnogion busnesau.

Transforming Towns leaflet. png cym.png
Grant Placemaking - Factsheet.png
Transforming Town Placement grant form W