top of page

Tyfu Ym Mhowys

      Grow in Powys

Tyfu Canolbarth Cymru

GMW Logo RGB 2018_landscape.jpg

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn bartneriaeth ranbarthol gryf o gyrff cynrychioliadol o'r sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghanolbarth Cymru, ac fe'i sefydlwyd ar ddechrau 2015.

 

Daw aelodaeth sylweddol o'r sector preifat, gan gynnwys partneriaid sy'n cynrychioli gweithgynhyrchu, busnesau amaethyddol a thwristiaeth, ynghyd ag addysg bellach ac uwch, y sector gwirfoddol, Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr llywodraeth leol.

 

Mae'r Bartneriaeth yn ceisio:

  • Sicrhau mwy o ganlyniadau economaidd a chanlyniadau economaidd gwell ar draws yr ardal drwy weithio mewn partneriaeth.

  • Arwain ymagwedd gydweithredol yr ardal at ddatblygu economaidd.

  • Cytuno ar flaenoriaethau ar gyfer swyddi a thwf economaidd yn yr ardal.

  • Darparu llais cryf ar gyfer yr economi ranbarthol sydd bron yn gwbl wledig yng Nghanolbarth Cymru.

Tyfu Canolbarth Cymru Mwy o Wybodaeth...

TCPIF CYM

Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi 2022-25

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Cyngor Sir Ceredigion, a Llywodraeth Cymru, a'r nod yw ailddychmygu ac ail-greu adeiladau a mannau agored i greu canol trefi cryf sy'n ffynnu.

 

Mae'r Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi yn darparu cyllid cyfalaf ar gyfer busnesau lleol, mentrau cymdeithasol, a chyrff cyhoeddus i alluogi rhaglen gefnogaeth eang a hyblyg ar gyfer ystod eang o brosiectau a all helpu i adfywio canol trefi ar draws canolbarth Cymru. 

bottom of page