Cyngor Sir Powys
Cymorth Arianno

 

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cynlluniau ariannu i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol sy’n buddsoddi yn y sir.


Mae'r cynlluniau cyfalaf hyn yn cael eu rheoli gan Wasanaeth Adfywio'r Cyngor. 

 

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

 

Grantiau Cymunedol Cyngor Sir Powys

Bwriedir i gymorth grant y Cyngor helpu a chefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol.
Yn gyffredinol, bydd yn ystyried ceisiadau am grantiau sy’n:

 

  • cefnogi amcanion corfforaethol yr Awdurdod

  • cynorthwyo i gyflawni ei werthoedd a’i egwyddorion a nodwyd yng Nghynllun Newid Powys a’r amcanion Corfforaethol yn benodol trwy Adfywio Cymunedau Powys er mwyn 

  • cefnogi pobl leol Powys i wella ansawdd eu bywydau

  • annog gweithio mewn partneriaeth o fewn y gymuned leol

  • cynrychioli gwerth am arian

  • dangos ymrwymiad i gyfle cyfartal

 
Prif bwrpas y rhaglen yw cefnogi datblygiad cymdeithasol a chymunedol wrth galon y gymuned. Rhaid i grwpiau a sefydliadau gwirfoddol ddangos bod ganddynt gyfansoddiad priodol a’u bod yn gynaliadwy.
Mae’r Gronfa Datblygu Adfywio Cymunedol ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf sy’n:
 

 

  • Creu neu adnewyddu cyfleusterau sydd ar gael i'r gymuned gyfan, neu eu haddasu i sicrhau mynediad cyfartal i bobl anabl fel sy'n ofynnol o dan Deddf Cydraddoldeb 2010

  • Gwella'r amgylchedd adeiledig neu naturiol ar gyfer pobl leol 

  • Gwella lles y gymuned drwy annog ffyrdd o fyw gweithgar ac iach

  • Darparu cyfleusterau neu weithgareddau sy'n lleihau tlodi, anghydraddoldeb, gwahaniaethu ac anfantais gymdeithasol. 

Mae'r gronfa yn gallu ystyried grantiau hyd at gyfradd o 50% ar gyfanswm cost y prosiect, hyd at werth o £10,000 yn erbyn gwariant o £20,000.


Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, cysylltwch â:

E-bost: funding@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827659

 

 

 

 

 
Community Devel fund.jpg
 

Trawsnewid Trefi

Dyma’ch cyfle i gofleidio’r cyfleoedd a gwneud newidiadau go iawn i sut mae canolau ein trefi’n cael eu defnyddio - gan sicrhau hyfywedd llawer o fusnesau a chymunedau iach.

​O dan raglen gyllido 2021-22, dynodwyd deuddeg o drefi cychwynnol yn y rhanbrth i lywio buddsoddi. Ond byddwn yn croesawu cynigion prosiect oddi wrth unrhyw dref yn y rhanbarth o dan y grant Creu Lleoedd. 

Cysylltau yn yr ardal leol:

E-bost: Regeneration@powys.gov.uk 

Ffôn: 01597 827656

Benthyciadau Adnewyddu a Gwella Eiddo

Ydy’ch eiddo mewn cyflwr gwael? A oes angen gwaith adeiladu arno er mwyn iddo gael ei ailfeddiannu neu’i werthu? Os felly, mae Cyngor Sir Powys wedi casglu nifer o becynnau ariannol cystadleuol a allai fod o ddiddordeb i chi.

Hyd at £25,000 yr uned

 

• Trwy FenthyciadDi-log

• OpsiynauAd-dalu’nGynnar arGael

• Pecynnau Penodol ar gyfer Landlord/EiddoGwag

• Ar gael ar gyfer Pob Gwaith iWellaCartref

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Benthyciad Landlord

TROI TAI’N GARTREFI

Benthyciadau i wella cartrefi

Hyd at £5,000 – Ad-dalu dros 5 mlynedd - Diddordeb Am ddim - Perchnogion Preswyl yn Unig

Gall y cynllun yma sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru roi benthyg hyd at £5,000 i berchnogion preswyl sy’n gymwys i dalu am unrhyw waith sy’n effeithio ar Ddiogelwch, Cynhesrwydd neu Sicrwydd eu cartref, gan ddibynnu ar brofion fforddiadwyedd. Rhaid ad-dalu’r cymorth dros 5 mlynedd.

Ffôn: 01686 626234 Gwefan: https://rocbf.co.uk/

Grant Placemaking - Factsheet.png
Home loans.png