Cyngor Sir Powys
Cymorth Arianno

 

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cynlluniau ariannu i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol sy’n buddsoddi yn y sir.


Mae'r cynlluniau cyfalaf hyn yn cael eu rheoli gan Wasanaeth Adfywio'r Cyngor. 

 

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

 
 

Trawsnewid Trefi

Dyma’ch cyfle i gofleidio’r cyfleoedd a gwneud newidiadau go iawn i sut mae canolau ein trefi’n cael eu defnyddio - gan sicrhau hyfywedd llawer o fusnesau a chymunedau iach.

​O dan raglen gyllido 2021-22, dynodwyd deuddeg o drefi cychwynnol yn y rhanbrth i lywio buddsoddi. Ond byddwn yn croesawu cynigion prosiect oddi wrth unrhyw dref yn y rhanbarth o dan y grant Creu Lleoedd. 

Cysylltau yn yr ardal leol:

E-bost: Regeneration@powys.gov.uk 

Ffôn: 01597 827656

Benthyciadau Adnewyddu a Gwella Eiddo

Ydy’ch eiddo mewn cyflwr gwael? A oes angen gwaith adeiladu arno er mwyn iddo gael ei ailfeddiannu neu’i werthu? Os felly, mae Cyngor Sir Powys wedi casglu nifer o becynnau ariannol cystadleuol a allai fod o ddiddordeb i chi.

Hyd at £25,000 yr uned

 

• Trwy FenthyciadDi-log

• OpsiynauAd-dalu’nGynnar arGael

• Pecynnau Penodol ar gyfer Landlord/EiddoGwag

• Ar gael ar gyfer Pob Gwaith iWellaCartref

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Benthyciad Landlord

TROI TAI’N GARTREFI

Benthyciadau i wella cartrefi

Hyd at £5,000 – Ad-dalu dros 5 mlynedd - Diddordeb Am ddim - Perchnogion Preswyl yn Unig

Gall y cynllun yma sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru roi benthyg hyd at £5,000 i berchnogion preswyl sy’n gymwys i dalu am unrhyw waith sy’n effeithio ar Ddiogelwch, Cynhesrwydd neu Sicrwydd eu cartref, gan ddibynnu ar brofion fforddiadwyedd. Rhaid ad-dalu’r cymorth dros 5 mlynedd.

Ffôn: 01686 626234 Gwefan: https://rocbf.co.uk/

Grant Placemaking - Factsheet.png
Home loans.png