top of page

Cyngor Sir Powys
Cymorth Arianno


 
Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cynlluniau ariannu i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol sy’n buddsoddi yn y sir.

Mae'r cynlluniau cyfalaf hyn yn cael eu rheoli gan Wasanaeth Adfywio'r Cyngor. 

 

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Community Grants
TTPGMW

Trawsnewid Trefi

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Cyngor Sir Ceredigion, a Llywodraeth Cymru, a'r nod yw ailddychmygu ac ail-greu adeiladau a mannau agored i greu canol trefi cryf sy'n ffynnu.

 

Mae'r Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi yn darparu cyllid cyfalaf ar gyfer busnesau lleol, mentrau cymdeithasol, a chyrff cyhoeddus i alluogi rhaglen gefnogaeth eang a hyblyg ar gyfer ystod eang o brosiectau a all helpu i adfywio canol trefi ar draws canolbarth Cymru.

Cysylltau yn yr ardal leol:

Ebost: Regeneration@powys.gov.uk 

Ffôn: 01597 827656

Benthyciadau Adnewyddu a Gwella Eiddo

Ydy’ch eiddo mewn cyflwr gwael? A oes angen gwaith adeiladu arno er mwyn iddo gael ei ailfeddiannu neu’i werthu? Os felly, mae Cyngor Sir Powys wedi casglu nifer o becynnau ariannol cystadleuol a allai fod o ddiddordeb i chi.

Hyd at £25,000 yr uned

 

• Trwy FenthyciadDi-log

• OpsiynauAd-dalu’nGynnar arGael

• Pecynnau Penodol ar gyfer Landlord/EiddoGwag

• Ar gael ar gyfer Pob Gwaith iWellaCartref

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Benthyciad Landlord

TROI TAI’N GARTREFI

Ebost: privatesectorhousing@powys.gov.uk

Ffôn: 01597 827464

Benthyciadau i wella cartrefi

Hyd at £5,000 – Ad-dalu dros 5 mlynedd - Diddordeb Am ddim - Perchnogion Preswyl yn Unig

Gall y cynllun yma sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru roi benthyg hyd at £5,000 i berchnogion preswyl sy’n gymwys i dalu am unrhyw waith sy’n effeithio ar Ddiogelwch, Cynhesrwydd neu Sicrwydd eu cartref, gan ddibynnu ar brofion fforddiadwyedd. Rhaid ad-dalu’r cymorth dros 5 mlynedd.

Ffôn: 01686 626234

Gwefan: https://rocbf.co.uk/

FrameworkImage.jpg
Home loans.png
TC Loans
bottom of page